W związku z dostosowaniem Umowy oraz Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa (Prawo Telekomunikacyjne) Omega s.c. proponuje zmianę niektórych postanowień Regulaminu.

Proponowane zmiany wchodzą w życie z dniem 02-01-2010. W przypadku braku akceptacji załączonych do niniejszego pisma zmian, przysługuje Państwu prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma złożą Państwo stosowne pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w sposób określony w art.6 ust.4 Regulaminu, w BOK Omega lub za pośrednictwem poczty.

Zmiany te wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa oraz usunięcia niedozwolonych postanowień umownych. Oznacza to, że stosownie do  przepisu art. 60a ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne,  w przypadku wypowiedzenia przez Państwa Umowy przed upływem czasu oznaczonego, na który została ona zawarta, znajdą zastosowanie w szczególności postanowienia Umowy, Regulaminy lub warunków oferty, które uprawniają Operatora do żądania od Państwa odszkodowania (kary umownej) tytułem przyznanej Państwu ulgi związanej z tą Umową.

Załącznik Nr 1

Proponowane zmiany w Regulaminie:

1.§ 2 ust.1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„Niniejszy Regulamin wydany został na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich przepisów regulujących działalność w zakresie Telekomunikacji (Prawo Telekomunikacyjne Dz.U. Nr  171, poz.1800 z późn. zmian.)”

2.W § 2 po ust.4 wprowadza się ust. 5,6,7,8 o treści:

„5.OMEGA s.c. świadczy Usługi Telekomunikacyjne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

6. OMEGA s.c. świadczy Usługi Telekomunikacyjne zgodnie z wymogami dotyczącymi jakości, określonymi w dokumentach (w szczególności decyz. admin.) uprawniających Operatora do wykorzystywania poszczególnych częstotliwości .

7. OMEGA s.c. świadczy Usługi Telekomunikacyjne w zakresie istniejących możliwości technicznych.

8. . OMEGA s.c. świadczy Usługi Telekomunikacyjne w zasięgu Sieci oraz z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnych innych operatorów, z którymi łączą Operatora stosowne porozumienia.”

3.W § 14 po ust.1 wprowadza się ust.2 o treści:

„OMEGA s.c. realizuje obsługę serwisową , w szczególności w zakresie:

·        udzielania Abonentom informacji dotyczących Umowy, Regulaminu oraz Cennika

·        wykonywania instalacji zakończenia sieci i jego uruchomienia

·        okresowych przeglądów stanu technicznego pracy przyłącza

·        przyjmowania reklamacji

·        realizacji zleceń (jeżeli usługi serwisowe są związane z kosztami, są one określone w Cenniku)”

4. W § 15 ust. 9,10,11,12 zastępuje się jednym ust.9 o treści:

„ W przypadku zmiany Cennika, OMEGA s.c. obowiązana jest do pisemnego powiadomienia Abonenta (na adres wskazany w Umowie) o zakresie zmian i terminie ich wprowadzenia, z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed datą zmiany. Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia od daty doręczenia mu zmian Cennika  o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianach  złoży stosowne pisemne oświadczenie w formie pisemnej w BOK lub doręczy takie oświadczenie Operatorowi na adres jego siedziby. W przypadku nieskorzystania przez Abonenta w terminie określonym w zdaniu poprzednim z prawa wypowiedzenia Umowy, zmiana warunków Umowy wchodzi w życie w terminie wskazanym w zawiadomieniu.”

5. § 17 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wszelkie opinie i nieprawidłowości w działaniu sieci mogą być zgłaszane przez Abonenta pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego w BOK, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.”

6. § 17 ust.3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego w BOK, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne.”

7.W § 17 ust.4 wprowadza się kolejny podpunkt d o treści:

„niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi”

8.W § 17 wprowadza się dodatkowe ust. 10,11,12,13 o treści:

„10.W przypadku reklamacji złożonej pisemnie lub ustnie do protokołu w BOK zgłaszający reklamację otrzymuje niezwłocznie pisemne potwierdzenie przyjęcia reklamacji.

11.W przypadku reklamacji złożonej pisemnie, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną, zgłaszający reklamację otrzymuje pisemne potwierdzenie przyjęcia reklamacji w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki Operatora rozpatrującej reklamację.

12.Przepisu ust.11 nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej złożenia.

13.Spory pomiędzy Abonentem a Operatorem w zakresie określonym w ust.4 będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Spory pomiędzy Abonentem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust.4 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowanie mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”